นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ แก้วเกื้อ

  087-8840581

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์

  087-2710365

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

ร.ท.ประภาส หมวดเมือง

  081-3703739

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

นายสุรชาติ รัตนพันธ์

  090-1659134

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

นางสาวพรทิพย์ ทองกระจ่าง

  089-1956937

ช่องทาง ในการรับชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

เพื่อความสะดวกของทุกท่าน

1. ติดต่อชำระภาษีโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

2. ชำระภาษีด้วยการโอนเงิน ผ่านบัญชี ธกส ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เลขที่บัญชี 011152229856

เช็คยอด ภาษี กับเจ้าหน้าที่

✅   โอนตามจำนวนเงินที่ระบุ ไม่ปัดเศษสตางค์

✅   โอนเสร็จแล้วโทรแจ้ง 075-355913 เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

✅   หรือส่งสลิปการโอน ทางช่องทางเพจนี้ พร้อมชื่อและเบอร์โทร ของเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

30  กันยายน 2565
01  ตุลาคม 2565
02  ตุลาคม 2565
03  ตุลาคม 2565
04  ตุลาคม 2565

    สภาพทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

 ที่ตั้ง      
            ตำบลควนกรด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอทุ่งสง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  5  กิโลเมตร               มีพื้นที่ทั้งหมด  40.492  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้
  ทิศเหนือ จดตำบลนาโพธิ์  ตำบลหนองหงส์
  ทิศใต้    จดตำบลนาไม้ไผ่  ตำบลที่วัง                      
  ทิศตะวันออก    จดตำบลชะมาย 
  ทิศตะวันตก  จดตำบลเขาขาว และแนวเขาตาว
 
เนื้อที่
         ตำบลควนกรดมีเนื้อที่โดยประมาณ  40.492  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,588  ไร่
 
 จำนวนประชากรและชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านในเขตตำบลควนกรด
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนราษฎร

ชาย

หญิง

ชื่อผู้ปกครองหมู่บ้าน

1

บ้านไทรห้อง

246

835

417

418

นางสมใจ  เกตุบุญนาค

2

บ้านทุ่งไหม้

466

676

330

346

นายสนธยา  หอมละเอียด

3

บ้านวัดใหม่

145

478

219

259

นายอำนวย  โสหุรัตน์

4

บ้านทุ่งชน

377

1,316

637

679

นายสุพิศ  ทองอร่าม

5

บ้านโคกบก

240

716

354

362

นายพัฒนา  รัตนพันธ์

6

บ้านทะเล

223

866

425

441

นายสุเทพ  รัตนคช

7

บ้านหนองพลอง

134

445

218

227

นางสาวทรงโปรด  รัตนพันธ์

8

บ้านแม่น้ำ

264

946

462

484

นายสมหมาย  ธาระเนตร์

9

บ้านหน้าเขา

139

523

262

261

นายวิลาศ  คงหอม

10

บ้านควนกรด

192

674

323

351

นายสุนันท์  หมวดเมือง

11

บ้านไสยอ

250

774

408

366

นายกิจฑิวัฒน์  รัตนคช

12

บ้านต้นอ้าย

251

925

444

481

นายอนันต์   จันทร์เทศ

13

บ้านหนองเสม็ด

218

763

394

369

นางประทีป    พรหมดนตรี

รวม

3,145

9,937

4,893

5,044