นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง                    สรุปผลการดำเนินงานจัดซืั้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบชลควนกรด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ีมตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563                 


สายตรงนายก
081-6077894

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

25  ตุลาคม 2563
26  ตุลาคม 2563
27  ตุลาคม 2563
28  ตุลาคม 2563
29  ตุลาคม 2563

    สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
 ที่ตั้ง      
            ตำบลควนกรด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอทุ่งสง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  5  กิโลเมตร               มีพื้นที่ทั้งหมด  40.492  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้
  ทิศเหนือ จดตำบลนาโพธิ์  ตำบลหนองหงส์
  ทิศใต้    จดตำบลนาไม้ไผ่  ตำบลที่วัง                      
  ทิศตะวันออก    จดตำบลชะมาย 
  ทิศตะวันตก  จดตำบลเขาขาว และแนวเขาตาว
 
เนื้อที่
         ตำบลควนกรดมีเนื้อที่โดยประมาณ  40.492  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,588  ไร่
 
 จำนวนประชากรและชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านในเขตตำบลควนกรด
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนราษฎร

ชาย

หญิง

ชื่อผู้ปกครองหมู่บ้าน

1

บ้านไทรห้อง

246

835

417

418

นางสมใจ  เกตุบุญนาค

2

บ้านทุ่งไหม้

466

676

330

346

นายสนธยา  หอมละเอียด

3

บ้านวัดใหม่

145

478

219

259

นายอำนวย  โสหุรัตน์

4

บ้านทุ่งชน

377

1,316

637

679

นายสุพิศ  ทองอร่าม

5

บ้านโคกบก

240

716

354

362

นายพัฒนา  รัตนพันธ์

6

บ้านทะเล

223

866

425

441

นายสุเทพ  รัตนคช

7

บ้านหนองพลอง

134

445

218

227

นางสาวทรงโปรด  รัตนพันธ์

8

บ้านแม่น้ำ

264

946

462

484

นายสมหมาย  ธาระเนตร์

9

บ้านหน้าเขา

139

523

262

261

นายวิลาศ  คงหอม

10

บ้านควนกรด

192

674

323

351

นายสุนันท์  หมวดเมือง

11

บ้านไสยอ

250

774

408

366

นายกิจฑิวัฒน์  รัตนคช

12

บ้านต้นอ้าย

251

925

444

481

นายอนันต์   จันทร์เทศ

13

บ้านหนองเสม็ด

218

763

394

369

นางประทีป    พรหมดนตรี

รวม

3,145

9,937

4,893

5,044

 

 
( ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน  2555 )