นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

( ว่าง )

  -

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์

  087-2710365

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

( ว่าง )

  -

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

( ว่าง )

  -

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

( ว่าง )

  -

แจ้งหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี. 2564

(ชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

หากท่านมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภายใน 31 กรกฎาคม 2564

ไม่ต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม
หากท่านมาชำระภาษีฯ ก่อนออกหนังสือ แจ้งทวงถาม

ต้องชำระเบี้ยปรับ 10%
บวกเงินเพิ่ม 1% ของภาษีที่ค้างชำระ

(รวม 11%)
เมื่อออกหนังสือทวงถามแล้ว ท่านมาชำระภายในวันที่ กำหนด ในหนังสือทวงถาม

ต้องชำระเบี้ยปรับ 20%
บวกเงินเงิน 1% ของภาษีที่ค้างชำระ

(รวม 21%)
หากท่านมาชำระเกิน วันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม

ท่านต้องชำระเบี้ยปรับ 40%
บวกเงินเพิ่ม 1% ของภาษีค้างชำระ

(รวม 41%)

สำหรับภาษีปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ลดหย่อนภาษีฯ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ลดหย่อนภาษีให้ 90% ของเงินที่ต้องชำระ

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด โทร. 075 355 913

ช่องทาง ในการรับชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

เพื่อความสะดวกของทุกท่าน

1. ติดต่อชำระภาษีโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

2. ชำระภาษีด้วยการโอนเงิน ผ่านบัญชี ธกส ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เลขที่บัญชี 011152229856

เช็คยอด ภาษี กับเจ้าหน้าที่

✅   โอนตามจำนวนเงินที่ระบุ ไม่ปัดเศษสตางค์

✅   โอนเสร็จแล้วโทรแจ้ง 075-355913 เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

✅   หรือส่งสลิปการโอน ทางช่องทางเพจนี้ พร้อมชื่อและเบอร์โทร ของเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

24  ตุลาคม 2564
25  ตุลาคม 2564
26  ตุลาคม 2564
27  ตุลาคม 2564
28  ตุลาคม 2564

    แหล่งท่องเที่ยวตำบลควนกรด

หนานวัดใหม่

 

หนานวัดใหม่

                   คลองท่าเลาเป็นแหล่งน้ำที่ไหลผ่านหมู่ที่ 3  มีภูมิทัศน์และปริมาณน้ำที่สามารถทำกิจกรรมล่องแก่งได้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวเมืองทุ่งสงสามารถเดินทางได้สะดวก  จึงได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพหนานวัดใหม่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นผลให้ชาวบ้านในหมู่ที่ 3 ตำบลควนกรดและพื้นที่ใกล้เคียงทีออกร้านจำหน่ายสินค้าในวัดใหม่  สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น  โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นและพืชผลทางการเกษตร  นำมาซึ่งรายได้ที่จะใช้ดำรงชีวิตให้ดีขึ้น  คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามมา  กิจกรรมล่องแก่งหนานวัดใหม่ยังสามารถเชื่อมโยงไปแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลควนกรด  และพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย

 

 

 

ไฟล์เอกสารแหล่งท่องเที่ยวตำบลควนกรด  >>  ดาวน์โหลด